محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد| بررسی پرونده های پشت نوبت وامهای اشتغالزایی افراد دارای معلولیت واحد توانبخشی در کمیته اشتغال بهزیستی فیروزآباد.

باتوجه به کثرت پرونده‌های افراد متقاضی دریافت وامهای اشتغالزایی،اعضای کمیته اشتغال اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، ضمن اختصاص فرصت یک هفته ای از ابتدای هفته جاری به موضوع بررسی پرونده درخواست وام اشتغال گروههای هدف ،تمامی درخواستهای مطرح نشده درکمیته اشتغال رامورد ارزیابی قرار خواهند داد.به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، قرار است در این فرصت یک هفته‌ای ازبیستم خردادماه سال جاری که شامل روزانه دوساعت زمان از ساعت شروع کار اداری  میباشد،تعداد صدو بیست پرونده موردبحث و گفتگو و تصمیم گیری اعضای کمیته اشتغال که شامل رئیس اداره،کارشناس توانبخشی،اشتغال،رابط حراست و مددکار پرونده است قرار گیرد./انتهامرتضوی