محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برپایی نمایشگاه دستاوردهای هنری حرفه آموزان مراکزتوانبخشی تابش وشفق تحت نظارت بهزیستی فیروزآباد.

به مناسبت دهه پرفروغ فجر مسئولین مراکزتوانبخشی تابش وشفق تحت نظارت بهزیستی فیروزآباد اقدام به برپایی نمایشگاه دستاوردهای هنری وصنایع دستی حرفه آموزان خودنمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین نمایشگاه که باهدف آشنایی عموم مردم بافعالیتهای مراکزیادشده وتوانمندیهای معلولین حرفه آموزاین مراکزدرایام دهه فجردردومحل دبیرستان سماشهرستان ودوم درمحل مرکرتابش برقرارخواهدبود،صنایع دستی حرفه آموزان درمعرض دیدعموم قرارگرفته است./انتهامرتضوی