محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری اردوی دوروزه سیاحتی فرزندان مقیم خانه کودکان ونوجوان فاطمه زهرا س به مقصدسواحل خلیج فارس بامشارکت مالی خیرین.

به منظورتجدیدروحیه فرزندان ودرآستانه سال نووپیش ازفرارسیدن ماه مبارک رمضان وباهماهنگی های صورت گرفته پورآقایی رئیس اداره بهزیستی وکشتکارکارشناس شبه خانواده ، اردوی سیاحتی فرزندان خانه کودکان ونوجوانان فاطمه زهرا س فیروزآبادبه مقصدسواحل خلیج فارس (بندرکنگان ، بنود و ساحل صخره ای)برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،در این اردو که بامشارکت صددرصدی خیرین وباهمراهی ،مهندس خورشیدی رئیس هیبت امنا ومدیرومربیان خانه وباحضورفرزندان مقیم مرکزبرای مدت دوروزبرگزارگردیدفرزندان مقیم خانه درکنار همراهان خودساعات خوشی راسپری نمودند./انتهامرتضوی