محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری برنامه اردوی سیاحتی و درختکاری حرفه آموزان مرکز تابش تحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،به مناسبت روز درختکاری،حرفه آموزان مرکز حرفه آموزی پسران تابش ضمن شرکت در اردوی تفریحی و سیاحتی چند اصل نهال به مناسبت روز درختکاری کاشتند.انتهامرتضوی