محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری جلسه آموزشی باموضوع پیشگیری ازخودکشی درمراکزتحت نظارت بهزیستی فیروزآباد.

به مناسبت فرارسیدن هفته پیشگیری ازخودکشی جلسه آموزشی باهمین عنوان درمرکزمثبت زندگی کد۱۲۳۸بامدیریت محیط برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین جلسه آموزشی که باهمکاری واحداورژانس اجتماعی بهزیستی فیروزآبادوباحضورتعدادبیست وپنج نفراززنان تحت پوشش دارای فرزندنوجوان برگزارگردید،طیبه موسوی روانشناس واحداورژانس اجتماعی مطالب گسترده ای رادررابطه باعنوان جلسه جهت حاضرین بیان نمود./انتهامرتضوی