محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری جلسه آموزشی مهارتهای زندگی جهت گروههای هدف تحت پوشش واحد امور اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد در دهه مبارک فجر.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد به مناسبت دهه مبارک فجرسال جاری، واحد امور اجتماعی بهزیستی شهرستان فیروزآباد اقدام به برگزاری جلسه آموزشی مهارتهای زندگی جهت گروههای هدف تحت پوشش این واحد نمود .در این جلسه آموزشی که با همکاری واحد امور اجتماعی بهزیستی و مرکز مثبت زندگی کد ۹۳۸٦ با مدیریت محمدی برگزار گردید،نجمه زنگنه کارشناس ارشد روانشناسی امر تدریس را به عهده داشت و تعداد پنجاه نفر از افراد تحت پوشش این واحدحضور داشتنه واصول مربوط به مهارتهای زندگی راآموختند./انتهامرتضوی