محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری جلسه تعاملی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادبامراکزتحت نظارت.

درراستای اجرای دستورمدیرمحترم روابط عمومی بهزیستی فارس وتبادل نظربامراکزتحت نظارت به منظورانجام بهینه ماموریتهای واگذارشده به اداره بهزیستی شهرستان ومراکزتحت نظارت ،دومین جلسه تعاملی مردادماه سال جاری بهزیستی فیروزآبادباحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی ،مظفری کارشناس مراکزغیردولتی ومدیران مراکزمثبت زندگی تحت نظارت درمحل دفترمدیریت بهزیستی فیروزآبادبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین جلسه تعاملی درخصوص نحوه انجام صحیح مکاتبات اداری ،تاکیدبررعایت دستورالعملهای ابلاغی ومشکلات موجوددرروندکارمراکزمثبت بحث وگفتگوشده وهمه اعضانظرات خودرابیان نموده ومواردی به عنوان مصوبه موردتاییدحاضرین قرارگرفت./انتهامرتضوی