محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری جلسه هم اندیشی باموضوع مشارکت حداکثری درانتخابات

باتوجه به پیش روبودن انتخابات یازدهم اسفندماه سال جاری جلسه هم اندیشی باموضوع مشارکت حداکثری درانتخابات درمحل سالن کنفرانس اداره بهزیستی فیروزآبادبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین جلسه که باحضورکلیه کارکنان اداره بهزیستی شهرستان ومراکزتابعه برگزارگردید،ضمن بحث وگفتگووهم اندیشی درخصوص مسائل مربوط به اموراداری ،پورآقایی رئیس اداره بهزیستی درخصوص شرکت حداکثری درانتخابات پیش رومطالب گسترده ای رابیان نموده وپس ازآن مظفری کارشناس مراکزغیردولتی درخصوص مسائل مربوط به اموراداری مراکزمطالبی رامطرح کرد./انتهامرتضوی