محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری جلسه کمیته سطح دوواحداموراجتماعی

به منظوربررسی وتصمیم گیری درخصوص پرداخت وعدم پرداخت مستمری تعدادی از مددجویان واحداموراجتماعی کمیته سطح دوبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین جلسه که باحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی ،عباسی مسئول اموراجتماعی ورستمی وخیرخواهی مددکاران این واحدبرگزارگردید،تعدادی ازپرونده های تحت پوشش واحداموراجتماعی موردبحث وبررسی قرارگرفته وتصمیم لازم درخصوص پرونده هاجهت اجرااتخاذگردید./انتهامرتضوی