محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری دوره آموزشی اصول مصاحبه درمددکاری دردواستان فارس وکهگیلویه وبویراحمدتوسط مدرس کشوری از بهزیستی فیروزآباد.

دوره آنلاین اصول مصاحبه درمددکاری توسط صغری کشتکار،سوپروایزرکشوری وکارشناس ارشدروانشناسی ازپرسنل بهزیستی فیروزآبادبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین دوره آموزشی که باهماهنگی واحداموراجتماعی سازمان بهزیستی دواستان فارس وکهکیلویه وبویراحمدوهمکاری کشتکارسوپروایزرکشوری ازشهرستان فیروزآبادوباحضورمسئولین فنی ومددکاران مراکزمثبت زندگی دراستانهای یادشده برای مدت دوساعت به صورت آنلاین برگزارگردید،تمامی اصول مربوط به مصاحبه درمددکاری توسط مدرس دوره برای شرکت کنندگان توضیح داده شد./انتهامرتضوی