محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری دوره آموزشی تاب آوری وشادکامی جهت بانوان تحت حمایت مرکزمثبت زندگی کدهشتادونه هفتادودوتحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به مناسبت هفته دولت ،مرکزمثبت زندگی کدهشتادونه هفتادودوبامدیریت ابراهیم قانعی خوبه منظورارتقاءسطح آگاهی وزندگی گروههای هدف تحت حمایت،اقدام به برگزاری دوره آموزشی تاب آوری وشادکامی جهت بانوان تحت حمایت این مرکزنمود.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین دوره آموزشی که باحضورتعدادبیست نفرازبانوان تحت حمایت برگزارگردید.فاطمه کشاورزمسئول فنی مرکزوکارشناس ارشد روانشناسی به عنوان مدرس مباحث گسترده ای رادررابطه باموضوع جلسه بیان نموده ودرپایان جلسه به سوالات شرکت کنندگان درجلسه پاسخ داده شد./انتهامرتضوی