محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری مراسم جشن روزجهانی افراددارای معلولیت درمراکزتحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد

به مناسبت روزجهانی افراددارای معلولیت ،براساس برنامه ریزی های ازقبل انجام شده ،مراکزتحت نظارت بهزیستی فیروزآبادازجمله مرکزتوانبخشی وحرفه آموزی تابش بامدیریت طاهری بابرپایی مراسم جشن این روزراگرامی داشتند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین مراسم که باحضوررستمی کارشناس توانبخشی،مظفری کارشناس مراکزغیردولتی،مربیان وکارکنان مرکز،حرفه آموزان وخانواده های ایشان برگزارگردید،حرفه آموزان باهمکاری مربیان خودبرنامه های شادومتنوعی راازجمله سرود، دکلمه ومراسم جشن تولدیکی ازحرفه آموزان اجرانمودند./انتهامرتضوی