محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری میزخدمت به مناسبت هفته مبارزه باموادمخدردرشهرستان فیروزآباد.

به مناسبت هفته مبارزه باموادمخدروبه منظور پاسخگویی بی واسطه مسئولین به سوالات ودرخواستهای مردم ،مسئولین شهرستان فیروزآبادازجمله کارکنان فرمانداری ،نیروی انتظامی دربرنامه میزخدمت شرکت نموده وپاسخگوی سوالات مردمی بودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددراین برنامه که درمحل مصلی نمازجمعه شهرستان برگزارگردید،احمدپورآقایی رئیس اداره بهزیستی فیروزآبادبه همراه مدیران مراکزاقامتی میان مدت  نیزدرکنارسایرمسئولین دراین برنامه حضورداشتند.دراین برنامه مدیران مراکزاقامتی تحت نظارت بهزیستی ضمن برپایی نمایشگاه عکس وپوستر حاوی شعارهای مرتبط باموضوع پیشگیری ازاعتیاددرکنارایجادایستگاه صلواتی وپذیرایی ازنمازگزاران به توزیع بروشورهای تهیه شده نیزپرداختند.حجت الاسلام والمسلمین بشارت امام جمعه شهرستان نیزدرخلال خطبه های نمازجمعه درخصوص موضوع اهمیت مبارزه باموادمخدرباهمکاری عموم مردم درکنارمسئولین مطالبی رابیان نمود./انتهامرتضوی