محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری میزخدمت وملاقات مردمی رئیس بهزیستی شهرستان فیروزآباددرمراکزتحت نظارت این اداره.

به منظورملاقات بی واسطه وتسهیل درروندپاسخگویی به درخواست مراجعین مراکزتحت نظارت بهزیستی ،رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددرمرکزمثبت زندگی کد8396 حضوریافت .

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددراین برنامه احمدپورآقایی رئیس بهزیستی فیروزآباددرکنارصدیقه رستمی کارشناس بازرسی این اداره وپالیزدان مدیرمرکزمثبت زندگی به سوالات مراجعین پاسخ گفتند./انتهامرتضوی