محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/تقدیررئیس اداره بهزیستی شهرستان ازمدیرآموزش وپرورش ومدیران مدارس شهرستان همکاردرطرح آموزش پیشگیری ازمعلولیت دانش آموزی.

باتوجه به اجرای طرح آموزش پیشگیری ازمعلولیتهای دانش آموزی درشهرستان فیروزآباد،احمدپورآقایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان بااهداءلوح تقدیراززحمات عارف مدیرآموزش وپرورش ومدیران مدارس شهرستان همکاردرطرح تقدیرنمود.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباداجرای طرح پیشگیری ازمعلولیتهای دانش آموزی ازآبانماه سال گذشته آغازوتااواخراردیبهشت ماه سال جاری ادامه داشت .لازم به ذکراست که مجری این طرح مرکزمثبت زندگی بامدیریت قانعی وبه تسهیلگری مرادی بوده وبرای تعداددوهزاروسیصدنفرازدانش آموزان پایه دهم ویازدهم دربیست ویک مدرسه شهری وروستایی انجام شد./انتهامرتضوی