محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/جلسه آگاهسازی پیشگیری ازاعتیادوآسیبهای اجتماعی درشهرستان فیروزآبادبرگزارگردید.

به مناسبت هفته مبارزه باموادمخدر،باهمکاری واحدپیشگیری اداره بهزیستی فیروزآباد ،مراکزمثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی ونیروی انتظامی جلسه آگاهسازی پیشگیری ازاعتیادوآسیبهای اجتماعی دراین شهرستان برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددراین جلسه که باهدف آگاهسازی وافزایش سطح اطلاعات عمومی ، راس ساعت شش عصردرمسجدآیت الهی شهرستان فیروزآبادباحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی ، تعدادی ازپرسنل این اداره ،پرسنل نیروی انتظامی وجمعی ازعموم مردم وگروههای هدف به دعوت مراکزمثبت زندگی برگزارگردیدپورآقایی رئیس بهزیستی وسرگردبخشنده رئیس پلیس اطلاعات شهرستان درراستای پیشگیری ازاعتیادوآسیبهای اجتماعی مطالب مرتبطی رابیان نمودند.درخلال برگزاری جلسه نیزبروشورهای حاوی مطالب آموزشی باموضوعات مربوطه بین حاضرین توزیع گردید./انتهامرتضوی