محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/ جلسه کمیته اشتغال واحداموراجتماعی بهزیستی شهرستان فیروزآبادبرگزارگردید.

به منظوربررسی پرونده متقاضیان وام اشتغالزایی درواحداموراجتماعی ،کمیته اشتغال بهزیستی فیروزآبادبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین جلسه که باحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی ،فیروزی کارشناس اشتغال ،عباسی مسئول واحداموراجتماعی ورستمی مددکاروکارشناس بازرسی برگزارگردید.تعدادبیست پرونده موردبحث وبررسی قرارگرفت ./انتهامرتضوی