محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/حضورکارکنان اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،مجتمع هاومراکز تحت نظارت درراهپیمایی یوم اله سیزدهم آبان

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،پورآقایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادباهمراهی کارکنان این اداره ،مجتمع ومراکز تحت نظارت وگروههای هدف بهزیستی درکنارمسئولین وعموم مردم درراهپیمایی یوم اله سیزدهم آبان شرکت نمودند./انتهامرتضوی