محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/دیداردکتر قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشورازنمایشگاه آثارهنری وصنایع دستی گروههای هدف بهزیستی درمحل مجتمع خدمات بهزیستی شهدای بخش میمند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددرحاشیه افتتاح مجتمع خدمات بهزیستی شهدای بخش میمند فیروزآباددردهه فجرسال جاری ،دکتر قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشوربه همراه هوشیارمدیرکل بهزیستی فارس ودکترفروردین نماینده مردم شهرستانهای فیروزآباد،قیروکارزین و فراشبند در مجلس شورای اسلامی وهیات همراه ازنمایشگاه آثارهنری وصنایع دستی گروههای هدف تحت پوشش بهزیستی که درمحل مجتمع بهزیستی میمندبرپاشده بودبازدیدنمودند.دکترقادری دراین بازدیدبه ایجاداشتغال پایداربرای گروههای هدف وتوجه به وضعیت بیمه ایشان تاکیدنمود./انتهامرتضوی