محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/دیداروتشکیل جلسه رئیس وکارکنان اداره بهزیستی فیروزآبادبارئیس دکمیته امدادامام (ره)وکارکنان آن

باتوجه به معارفه رئیس جدیدکمیته امدادامام (ره)شهرستان فیروزآباد،وبه منظورتبادل نظردرانجام امورمشترک دوارگان ،رئیس وکارکنان بهزیستی فیروزآبادبه دیداررئیس وکارکنان کمیته امدادامام ره فیروزآبادرفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین دیدارپورآقائی رئیس اداره بهزیستی به همراه چندنفرازکارکنان این اداره ضمن دیداربا بهرام غاری رئیس جدیدکمیته امدادوکارکنان این اداره وارائه گزارش مختصری ازعملکرداداره بهزیستی ،درجلسه مشترک اداری بین دوارگان مسائل مشترک مربوط به هردواداره درزمینه های مختلف ازجمله توزیع وسایل کمک توانبخشی ،مناسب سازی فضای اداری ،وضعیت حمایت ازدختران خودسرپرست،زنان دارای سرپرست فاقدصلاحیت وفرزندان فاقدسرپرست موثرو…موردبررسی وتبادل نظرقرارگرفته ودرپایان مواردی به عنوان مصوبه جهت اجراموردتاییدطرفین قرارگرفت ./انتهامرتضوی