محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددرهفته قوه قضائیه بادادستان این شهرستان دیدارنمود.

به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه ،احمدپورآقایی رئیس اداره بهزیستی به همراه چندنفرازکارکنان این اداره وواحداورژانس اجتماعی ومدیران مراکزاقامتی، بااستوار،دادستان شهرستان دیدارنمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین دیدارکه باهدف تبریک هفته قوه قضاییه وتقدیراززحمات وهمکاریهای همه جانبه دادگستری شهرستان درانجام مامورتهای محوله به بهزیستی صورت پذیرفت.رئیس اداره بهزیستی درابتداضمن تبریک فرارسیدن این هفته ، درمواردی ازجمله بحث فرزندخواندگی ،هزینه های مربوط به ساماندهی معتادین متجاهر،مناسب سازی اماکن عمومی وساختمان ارگانهای دولتی و…که بهزیستی شهرستان نیازبه همکاری بیشتردادگستری داشت مطالبی رابیان نموده ودادستان شهرستان نیزدرموردمواردمطرح شده قول مساعدت وهمکاری داد.درپایان این دیدارپورآقایی رئیس اداره بهزیستی باتقدیم گل اززحمات دادستان تقدیرنمود./انتهامرتضوی