محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/مراکزاقامتی میان مدت تحت نظارت بهزیستی فیروزآبادبه صورت شبانه وسرزده موردبازدیدکارشناسان بهزیستی قرارگرفت.

به منظوربررسی وضعیت خدمات رسانی مراکزاقامتی میان مدت ،کارشناسان اداره بهزیستی  شهرستان فیروزآبادازسه مرکزاقامتی میان مدت تحت نظارت به صورت سرزده وشبانه بازدیدنمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددراین بازدیدهاکه باحضورمظفری کارشناس مراکزغیردولتی، امیدی کارشناس پیشگیری ورستمی کارشناس بازرسی بهزیستی بین ساعت 8تاده شب صورت گرفت عملکردمراکزاقامتی سرای امیدبه مدیریت کریمی،دلهای صبوربه مدیریت نسیمی وفردای سبزبه مدیریت فاضلی درزمینه های گوناگون ازجمله ارائه خدمات روانشناسی ومددکاری ،رعایت تعرفه موجود، بهداشت محیط وتغذیه رهجویان،برخوردپرسنل و…موردارزیابی قرارگرفت.همچنین بازدیدکنندگان ازنزدیک صحبتهای رهجویان راشنیده ومشکلات ایشان رااززبان خودشان شنیدند./انتهامرتضوی