محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/پیگیریهاوتلاشهای چندروزه کارکنان اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددرکمک به جذب اعتبارات اشتغالزایی بنیادبرکت جهت اشتغال گروههای هدف بهزیستی.

به منظورجذب اعتبارات اختصاصی بنیادبرکت به طرح های اشتغالزایی گروههای هدف بهزیستی کارکنان اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادومراکزتحت نظارت این اداره به شکل گروهی تلاش نمودندتابافراهم نمودن مقدمات کار،به اشتغال گروههای هدف تحت پوشش کمک نمایند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین برنامه که باهمکاری وتلاش چندین روزه مهندس نادری ودکتربهزادی ازرابطین بنیادبرکت ، پورآقایی رئیس اداره بهزیستی ،فیروی کارشناس اشتغال بهزیستی فیروزآباد وکلیه مددکاران ستاداداره بهزیستی فیروزآبادوبهزیستی شهدای بخش میمندوهمچنین مراکزمثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی فیروزآبادانجام شد،تعداد110پرونده درخواست وام اشتغالزایی گروههای هدف بررسی ،پرونده سازی وثبت نام گردیده وجهت انجام مراحل بعدی به مسئولین ذیربط دربنیادبرکت تحویل گردید./انتهامرتضوی