محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

” قابل توجه معرفی شدگان به مرحله ارزیابی تکمیلی یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور”

” ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان ،بدینوسیله به اطلاع می رساند، بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده مرحله ارزیابی تکمیلی برای معرفی شدگان از روز شنبه مورخ 1403/02/08 (طی 45 روز کاری) به ترتیب رشته شغلی آغاز خواهد شد. این سازمان از طریق برقراری تماس تلفنی ، جهت انجام مرحله ارزیابی تکمیلی از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت، که در کارنامه صادره از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی معرفی گردیده اند ،دعوت بعمل خواهد آورد. “