محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت کشور ,مشکلات فراروی این قانون وراههای برون رفت از آن

قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت کشور ومشکلات فراروی این قانون وراههای برون رفت از آن موضوع جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور رییس و اعضای محترم مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۵دی ماه ۱۴۰۲ بود.

این جلسه با مدیران ارشد وکارشناسان استانداری فارس سازمانها نهادها وادارات مرتبط باقانون جامع حمایت از حقوق معلولین ، مدیرکل،معاونین وکارشناسان بهزیستی استان فارس ،نماینده دبیرخانه پی گیری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بهزیستی کشور و نمایندگان تشکلهای مردم نهاد معلولین استان فارس برگزار گردید.
عدم تخصیص بودجه کافی ونداشتن التزام برخی دستگاههای اجرایی وبی توجهی به این قانون به ویژه مواد ،۲۷؛۲،۳،۵،۶،۷،۹،۱۵، که همواره مورد توجه ورصد معلولین عزیز بوده وبارها نارضایتی خودرابه شکلهای مختلف اعلام نموده اند موضوع این جلسه بود.

همچنین پیشنهاد ۷۲ همت بودجه جهت اجرای ماده ۲۷قانون جامع درسراسر کشور باتوجه به همزمانی بودجه ریزی سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی ودرخواست از نمایندگان محترم استان فارس درحمایت از تخصیص این اعتبار برای ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین وتشکیل کمیته استانی پیگیری این قانون با حضور نماینده دستگاه قضایی از دیگر مصوبات این جلسه بود.