محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین|بازدید کارشناسان استانی از اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
باقری و سرودی کارشناسان واحد کمیسیون پزشکی معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس از واحد توانبخشی اداره بهزیستی قیروکارزین بازدید کردند .این بازدید به منظور بررسی و پایش پرونده های کمیسیون پزشکی و آسیب نخاعی صورت گرفت ./انتها امینی قیروکارزین