محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین|برگزاری نشست هم اندیشی کارشناس بهزیستی وکارشناس شبکه بهداشت و درمان در راستای اجرای بهینه ی برنامه های دفتر پیشگیری از معلولیت ها در خصوص انجام مشاوره ی ژنتیک نشستی با حضور رضایی کارشناس پیشگیری بهزیستی قیروکارزین با طاهری کارشناس شبکه بهداشت و درمان تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین در این جلسه در خصوص انجام مشاوره و آزمایش ژنتیک و خدماتی که سازمان بهزیستی به افراد واجد شرایط خدمت گرفتن در این برنامه هستند بحث و گفتگو شد.و همچنین مراجعان به شبکه بهداشت جهت انجام مشاوره و آزمایش به اداره بهزیستی ارجاع داده شود تا در این خصوص خدمات مورد نظر به آنان ارایه شود./انتها امینی