محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین|همزمان با سراسر استان صورت گرفت برگزاری مانور مدیریت صحنه خودکشی در قیروکارزین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزینمانور آموزشی مدیریت صحنه خودکشی با هدف هماهنگی برای مداخله کنندگان اولیه در صحنه خودکشی و اقدام به خودکشی، با هدف آموزش به اولین مداخله کنندگان نظیر اورژانس اجتماعی 123، نیروی انتظامی110، آتش نشانان125 و نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی115 به همت اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان قیروکارزین

با حضور فرماندار و تعدادی از مسئولین برای اولین بار همزمان با سراسر استان برگزار شد .این مانور در راستای افزایش آگاهی و توانمندی نسبت به افرادی که اقدام به خودکشی نموده اند و به تبع آن کاهش میزان مرگ ناشی از خودکشی برگزار شد چرا که دانش مداخله کنندگان اولیه و نحوه مدیریت شرایط بحرانی، در اتمام این نوع بحران ها حائز اهمیت است.