محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/بازدید از مکان در حال ساخت مرکز اقامتی میان مدت نوید رستاخیز

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی قیروکارزین

مرادی رئیس اداره بهزیستی قیروکارزین به همراه فرماندار، دادستان ، مسئولین ادارات برق، گاز ،آب و راه و ترابری از مکان در حال ساخت مرکز اقامتی میان مدت نوید رستاخیز بازدید کردند . در این بازدید به بررسی مسایل و مشکلات این مرکز پرداخته شد و همچنین در خصوص انشعابات آب ، برق و گازوهمچنین رفع مشکل راه بررسی به عمل آمد و ادارات مربوطه قول مساعد در زمینه رفع موانع دادند./انتها امینی