محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/بازدید تخصصی تیم نظارتی از مرکز مثبت زندگی با کد۷۸۹۳در شهر کارزین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
مرادی رئیس بهزیستی قیروکارزین وکارشناسان حوزه تخصصی از مراکز مثبت زندگی با کد ۷۸۹۳ بازدید کردند.در این بازدید ابتداسامانه مثبت زندگی و نحوه ثبت و نگارش نیازسنجی جامعه هدف ؛ بررسی ودر خصوص مسائل و مشکلات موجود بحث و تبادل نظر گردید.دربازدید مرادی تاکید کرد نیازهای مددجویان اولویت بندی شود و حل مشکلات این عزیزان در اولین فرصت رفع گردد./انتها امینی