محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/بازدید شبانه از مرکز اقامتی میان مدت نوید رستاخیز تحت نظارت بهزیستی قیروکارزین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
مرادی رییس بهزیستی به همراه حراست و کارشناس پیشگیری از مرکز اقامتی میان مدت رستاخیز بازدید کردند.
مرادی هدف از این بازدید را بررسی وضعیت بهداشتی و رفاهی رهجویان اعلام کرد وهمچنین تاکید به انجام تست و آزمایش هپاتیت قبل از پذیرش نمود.
در پایان در جمع رهجویان حضور یافتند واز نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات آنان پرداختند./انتها امینی