محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/دادستان قیروکارزین از مرکزاقامتی میان مدت نوید رستاخیز بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی قیروکارزین
مرادی رییس بهزیستی قیروکارزین به اتفاق دادستان ،بخشدار مرکزی ،کارشناس اجتماعی سپاه و مسئول سازندگی سپاه،از مرکز اقامتی میان مدت رستاخیز بازدید کردند.
دادستان درجمع رهجویان ماده ۱۶ بیان کرد اعتیاد به مواد مخدر نه تنها خانواده ها را بلکه جامعه را با مشکل مواجه کرده است .ایشان بیان نمودند اعتیاد یک بیماریست و باید به معتاد عنوان یک بیمار نگاه کرد و از ادارات هم سو خواستار همکاری و توجه ویژه به این عزیزان شد.در پایان به اتفاق حاضرین از مکان نگهداری بازدیدکرد و نکات لازم را یاد آور شدند./انتها امینی .