محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/مرادی رییس بهزیستی شهرستان قیروکارزین با اهدا لوح سپاس و شاخه گل از زحمات عبدالرضا رضایی و عالم بها محمدپور تقدیر کرد و روز حسابدار را به آنان تبریک گفت.