محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/چهارمین جلسه یکشنبه های تعاملی در بهزیستی قیروکارزین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی قیروکارزین
این نشست با حضور مرادی رییس بهزیستی قیروکارزین ،کارشناس توانبخشی ،روابط عمومی ،مسئول انجمن تسهیل‌گر ان پویای قیروکارزین وتعدای از معلولین برگزار شد.
این نشست با هدف پیگیری مصوبات قبل در خصوص راه اندازی انجمن نابینایان برگزار شد و مقرر گردید معلولین فعال در زمینه های مختلف شناسایی گردد.و مرادی خواستار تعامل و همکاری بیش از پیش واحد توانبخشی در این امر مهم شد./انتها امینی