محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

لامرد|بازدید از مراکز مثبت زندگی شهرستان لامرد

سرپرست بهزیستی شهرستان لامرد به همراه مسئول مراکز مثبت زندگی٬ رابط حراست و کارشناس مناسب سازی در راستای بررسی وضعیت عملکرد٬ ارزیابی وضعیت مناسب سازی این مراکز و رصد مشکلات مربوطه  از مراکز مثبت زندگی تحت نظارت این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان لامرددر این بازدید با توجه به لزوم تکریم ارباب رجوع و عنایت به فلسفه ایجاد مراکز مثبت زندگی در جهت رفع مشکل جامعه هدف ، مسائل مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضمن تقدیر از فعالیتهای صورت گرفته، مواردی هم در جهت بهبود عملکرد و ارتقاء رضایت ارباب رجوع تذکر داده شد.

همچنین در خصوص مناسب سازی این مراکز با توجه به ماده ۲ از قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت موارد قابل اصلاح برای مدیران مرکز تشریح شد