محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

لامرد| برگزاری دوره آموزشی پیشگیری و آسیبهای کودک آزاری

به همت اورژانس اجتماعی شهرستان لامرد دوره آموزشی پیشگیری از کودک آزاری با عنوان (تربیت بدون خشنونت) با حضور مددجویان و مراجعین به اورژانس اجتماعی در نمایندگی خدمات بهزیستی بخش علامرودشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان لامرد :

مسئول اورژانس اجتماعی لامرد بیان داشت: کودکان از جمله آسیب پذیرترین قشر از جامعه هستند که به علت عدم مهارت کافی و سن کم متاسفانه خطراتی در خانواده و جامعه، همواره آنها را تهدید می کند که برای پیشگیری از این معضل کارشناسان آسیبها باید سطح آگاهی خود را ارتقا بخشند و در عمل فرایند را اجرا کنند و هدف از برگزاری این دوره آموزشی با آگاهی بخشی در خانواده، محیط امنی در جامعه نیز برای کودکان فراهم می شود.

در ادامه کرمی مدرس این دوره در ابتدا به تشریح خود مراقبتی والدین از لحاظ جسمی، روانی، عاطفی پرداخت و سپس در خصوص کودک آزاری مطالبی را بیان کرد: کودک آزاری پدیده ای است که از عوامل چند گانه نشات می گیرد گفت: کودک آزاری شامل طیف گسترده است و خود را به ۴ شکل نشان می دهد. کودک آزاری جسمی، که به کودک صدمه می زند مثل کتک زدن، کودک آزاری عاطفی، رشد عاطفی و عزت نفس کودک را دچار اخلال می کند و به روان کودک مثل توهین و تحقیر کردن آسیب می زند. ‌ کودک آزاری از نوع غفلت و یا مسامحه که شامل بی توجهی و غفلت والدین در تامین نیازهای اساسی کودکان می باشد، کودک آزاری جنسی که قبل سن قانونی کودک اتفاق می افتد.