محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

مانورسراسری اورژانس اجتماعی بهزیستی فیروزآباددرهفته بهزیستی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،در تاریخ بیست و نهم تیر ماه ۱۴٠۱ راس ساعت هفت و نیم صبح پور آقایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد به همراه کشتکار کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی وکارکنان اورژانس اجتماعی باحضوردرمیدان اصلی شهردر مانور سراسری شرکت نمودند./انتهامرتضوی