محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

مراسم تجلیل از احمد پور آقایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد وپرسنل این اداره توسط کارکنان مرکز حرفه آموزی پسران تابش با مدیریت طاهری انجام شد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، به مناسبت هفته بهزیستی درتاریخ بیست ونهم تیرماه کارکنان مرکز حرفه آموزی پسران تابش با مدیریت طاهری ضمن حضور در اداره بهزیستی طی مراسمی ، از زحمات رئیس و پرسنل اداره بهزیستی فیروزآباد تقدیر نمودند./انتهامرتضوی