محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

مستمری مددجویان پشت نوبت استان فارسی برقرار می شود

دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد، مدیرکل بهزیستی فارس گفت: مستمری مددجویان پشت نوبت استان فارسی حداکثر تا یک ماه آینده برقرار می شود.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:
کشفی نژاد از ثبت اطلاعات ۳۰ هزار مددجوی پشت نوبت دریافت مستمری در سامانه ارمغان بهزیستی خبر داد و گفت: این افراد تا یک ماه آینده با تأمین اعتبار در چرخه مستمری بگیران قرار می گیرند.
او در ادامه با بیان این‌که اولویت برقراری مستمری با زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت سرپرست خانوار و با معلولیت شدید و متوسط است، افزود:در حال حاضر در بهزیستی فارس‌ ۸۰ هزار نفر مستمری بگیر داریم که از حداقل ۳۵۰۰۰۰ تومان تا حداکثر یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بر اساس بعد خانوار مستمری دریافت می کنند و مددجویان جسمی حرکتی بیشترین فراوانی را در افراد مستمری بگیر دارند.
مدیرکل بهزیستی فارس یادآور شد:در راستای بهبود معیشت مددجویان طرح افزایش ۷۰ درصدی مستمری مددجویان در سال ۱۴۰۰ اجرایی شد، کشفی نژاد همچنین اظهار داشت: بازتوانی مددجویان، خودکفایی و درآمدزایی ایشان اولویت بهزیستی است و مستمری افرادی که پس از دریافت وام کم‌بهره و حمایت بهزیستی با راه اندازی حرفه دارای درآمد و مستقل می شوند بعد از مدتی قطع می شود که البته این به معنی قطع کامل خدمات رسانی به ایشان نمی باشد.