محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ممسنی/ نشست روابط عمومی های ادارات با با نماینده مجلس شهرستان ممسنی و رستم

کار روابط عمومی رساندن مردم به هم و دوری از ایجاد یاس و ناامیدی است.

این جلسه با حضور تمامی روابط عمومی های ادارات برگزار گردید.تعدادی از کارشناسان روابط عمومی ها به بیان مسائل و مشکلات حوزه شغلی روابط عمومی پرداختند و کمبود مسائل آموزشی را از مشکلات روابط عمومی ها دانستند.

انصاری نماینده مجلس ضمن خیر مقدم به همکاران روابط عمومی، امید دادن به مردم و دوری از ایجاد یاس را از کارهای روابط عمومی دانست و وظیفه روابط عمومی را کار پیامبرگونه عنوان کرد که ابلاغ واقعیت های جامعه را انجام می دهد.

نماینده مردم ممسنی و رستم عنوان کردند مدیری که ارزش روابط عمومی را نداند قدر و رزش فعالیت های خود را نمی داند.