دکتر حسین پژمان

روز جهانی معلولیت

خبر ویژه

موضوع فعالیت

بمنظور تأمین موجبات برنامه ریزی ، هماهنگی ، نظارت و ارزشیابی ، تهیه استانداردهای خدماتی و مددکاری ، توسعه و ارتقاء رفاه اجتماعی ، تقویت و ساماندهی خدمات بهزیستی با رویکرد عام (پیشگیری و سلامت گری، ارتقاء سلامت عمومی ، روانی و اجتماعی ، پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی در سطوح پیشگیری ، درمان و توانبخشی جهت کاهش مداوم معلولیتهاو آسیبهای اجتماعی و درمان و بازتوانی معتادان ، تقویت و تحکیم بنیان خانواده ها ازطریق ارائه خدمات ، آموزش و بالابردن مهارتهای جامع زندگی خانوادگی و خدمات مشاوره ، اقدامات جبرانی ، پیشگیرانه وارتقائی برای کنترل ، کاهش و رفع فقر و محرومیت و پایداری جامعه سالم و تأمین نیازهای اساسی اقشار آسیب پذیر و بازگرداندن گروههای آسیب پذیر به حوزه فعالیتهای اجتماعی ، امور مهدهای کودک آموزش وارائه خدمات مختلف به کودکان و نوجوانان و حمایت و نگهداری کودکان و اطفال بی سرپرست و بدسرپرست ، کودکان کار و خیابانی و فرزندخواندگی ، فراهم کردن بستر لازم برای رشد و تعالی آحاد جامعه درچارچوب نظام حمایت اجتماعی ، تکیه برکرامت انسانی وهویت بخشی آحاد جامعه بمنظور توانمندسازی آنان ، تدارک خدمات اجتماعی و توانبخشی و درمان (بیمه های درمانی و خاص) و کمک به ایجاد اشتغال پایدار از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار و آموزش مهارتهای زندگی و شغلی و حمایت قضائی وحقوقی برای جامعه هدف ، ساماندهی و توانبخشی معلولین ، سالمندان و بیماران روانی مزمن و گسترش خدمات بهزیستی از طریق ایجاد ، توسعه و نظارت برمراکز غیردولتی و سازمانهای مردم نهاد و تقویت گروههای همیار ، جلب مشارکت و صدور مجوز فعالیت ، ساماندهی و توسعه مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه درعرصه بهزیستی ، برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت هدایت و حمایت گروههای داوطلب و مؤسسات غیردولتی با رویکرد بهبود فعالیت می باشد .