محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

میز ارتباطات مردمی مدیر کل و اعضای شورای معاونین بهزیستی فارس به مناسبت عید سعید غدیر

میز ارتباطات مردمی مدیر کل و اعضای شورای معاونین بهزیستی فارس به مناسبت عید سعید غدیر به همت اداره پذیرش بهزیستی در مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کد ۹۵۱۶ وابسته به موسسه خیریه آسمانیان مهربان شهر راز برگزار شد و ضمن بررسی چالش های مراجعین بسته های معیشتی به همت خیریه آسمانیان مهربان شهر راز جهت مراجعین توزیع گردید.