محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

نشست تخصصی پیشگیری از سوانح و حوادث

جلسه هم اندیشی و هماهنگی کارشناسان اداره بهزیستی و آموزش و پرورش با کارشناسان و مدرسین آموزش دیده واحد پیشگیری بهزیستی و برنامه ریزی اجرای طرح آگاهسازی پیشگیری از حوادث و سوانح در راستای ارتقای سطح سواد سلامت دانش آموزان و ایجاد محیط پویا و مشارکت فعال دانش آموزان در اجرای بهتر این طرح در ستاد اداره بهزیستی شهرستان اقلید برگزار گردید./ انتها سالاری