محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

نشست مشترک اداره بهزیستی فراشبند بااداره آموزش وپرورش در زمینه اجرای طرح های حوزه پیشگیری

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فراشبند ، باتوجه به تفاهمنامه منعقدشده فی مابین اداره کل های بهزیستی فارس وآموزش پرورش نشستی درمحل اداره آموزش وپرورش این شهرستان درتاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰٣درزمینه اجرای مشترک انجام فعالیتها وتفاهم نامه های حوزه های پیشگیری درسالجاری باحضور سرپرست وکارشناس پیشگیری اداره بهزیستی ورئیس وکارکنان اداره آموزش پرورش برگزار گردید.که دراین نشست ابتدا به بررسی موارد تفاهمنامه در زمینه اجرای طرحهای تنبلی چشم کودکان ۳تا ۶ سال پیش دبستانی ها ,غربالگری کودکان ۵تا ۶ سال پیش دبستانی ها ,همچنین پیشگیری از معلولیتها در مدارس ویژه پایه دهم ویازدهم وسپس به آگاهسازی وبرگزاری جلسات آموزشی با موضوعات مهارتهای زندگی وآسیبهای اجتماعی و… پرداخته شد.ودرانتها سرپرست اداره بهزیستی ازمدیریت آموزش وپرورش وزیر مجموعه آن جهت محقق شدن طرح فوق وهمچنین کاهش آسیب ها درسطح شهرستان خواستار همکاری وتعامل بیشترشدند./سمانه قاسمی نژاد