دکتر حسین پژمان

روز جهانی معلولیت

خبر ویژه

هدف سازمان

اجرای قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور ، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ، قانون جامع تأمین زنان و کودکان بی سرپرست ، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و آئین نامه های مربوطه که درراستای اصول 3 ، 10 ، 21، 29 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه خدمات به جامعه هدف تدوین گردیده است .