محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات

استقرار کامل نظام جامع مدیریت عملکرد تا پایان سال 1397

پیگیری راه اندازی سامانه جامع نظارتی سازمان به همکاری واحد های ذیربط

مدیریت ، هماهنگی و پیگیری تکمیل مستندات شاخص های ارزیابی عملکرد سال 1396( موضوع جشنواره شهید رجایی ) و همچنین هماهنگی های مربوط خصوص شاخص های ارزیابی عملکرد سال 1397

پیگیری ، هماهنگی  خصوص نظارت بر اجرای دستورالعمل میز خدمت و دریافت گزارش نظارتی

برنامه ریزی برای ارتقاء سلامت اداری با اجرای قانون سلامت اداری و کمیته مدیریت عملکردو بازرسی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و اسناد مرتبط

برنامه ریزی برای ارتقاء سطح آگاهی مدیران و کارشناسان بهزیستی استان در حوزه مدیریت عملکرد ، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

برنامه ریزی برای بروز رسانی آسیب شناسی فعالیت های سازمان ( نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها ) و راهکارهای پیشنهادی به منظور بهبود عملکرد

برنامه ریزی و بروز رسانی  شناسایی گلوگاه های  فساد خیز و اتخاذ راهکار های پیشگیرانه به منظور بهبود عملکرد و اجرای پیشنهادات

برنامه ریزی برای تهیه گزارش های تحلیلی عملکردی سازمان

هماهنگی و برنامه ریزی برای برگزاری جلسات کمیته سلامت اداری ، مدیریت عملکرد و صیانت از حقوق مردم در سطح استانی و در صورت اتخاذ در سطح ملی

برنامه ریزی برای تهیه گزارش تحلیلی عملکرد قوانین مرتبط با سازمان

برنامه ریزی برای بازنگری شاخص های نظارتی ستاد به استان و شهرستان و مراکز ( در صورت لزوم )

ارائه پیشنهادات برای ارتقاء کیفی خدمات و بهبود عملکرد سازمان

پیگیری ، هماهنگی خصوص نظارت بروز رسانی شناسنامه اجتماعی استان و شهرستانها

پیگیری ، هماهنگی و نظارت بر اجرای نظام نامه جامع نظارتی

پیگیری ، هماهنگی خصوص راه اندازی سامانه پاسخگویی به شکایات

نظارت بر اجرای نظام نامه پاسخگویی به شکایات

تهیه گزارش های تحلیلی عملکردی از بهزیستی استان هر سه ماه یکبار

نظارت مستمر بر عملکرد شهرستان ها

استفاده  از ظرفیت منطقه 4 دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور در راستای وظایف دفتر

پیگیری ، هماهنگی ، نظارت و پاسخگویی بر اجرای شیوه نامه پاسخگویی به گزارش های سازمان بازرسی

پیگیری و هماهنگی جهت پاسخگویی به گزارش های دستگاه های نظارتی

انجام بازرسی های موردی

بهره گیری از ظرفیت های قانونی در راستای وظایف مرتبط با دفتر

تقویت ارتباطات درون و برون سازمانی

مستند سازی اقدامات انجام شده