محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

پیام تبریک فرماندارشهرستان خرامه به مناسبت روزبهزیستی وتامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه ،رنجبرفرماندارشهرستان به مناسبت روزبهزیستی وتامین اجتماعی باصدورپیامی این روزرابه زحمت کشان این حوزه تبریک عرض نمود.

دراین پیام آمده است فعالیت سازمان های بهزیستی وتامین اجتماعی که به برکت انقلاب شکوهمنداسلامی ایران شکل گرفتندمصداق بارزآیه شریف (من احیاهافکانمااحیاالناس جمیعا)و(هرکس که نفسی راحیات بخشدمثل آن است که همه مردم راحیات بخشیده است)می باشدزیراتلاش های تامین اجتماعی درمسیرترسیم آینده ای توام باآرامش وآسایش برای همگان وزحمات بهزیستی برای بهترزیستن اثشارآسیب پذیرجامعه حاکی ازنقش ارزشمنداین دوارگان است.اینجانب ضمن تبریک 25تیرماه روزبهزیستی وتامین اجتماعی به تمامی فعالین ودست اندرکاران پرتلاش این دوسازمان خاصه کارکنان ادارات مذکوردرشهرستان خرامه که باتاسی ازسیره ائمه بزرگواروسرلوحه قراردادن ایثاروفداکاری ،دستگیرآسیب دیدگان اجتماع می باشندازخداوندمتعال برای همگان سلامت وموفقیت درزندگی مسئلت می نمایم .کرم اله رنجبرفرماندارشهرستان خرامه

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه