محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

چشم انداز

«بیانیه چشم انداز سازمان بهزیستی کشور»
سازمان بهزیستی، سازمانی است سیاستگذار و پیشرو در ارتقاء سلامت اجتماعی و بهره مند از سرمایه های انسانی و اجتماعی در ارائه خدمات استاندارد و در دسترس با توسعه فرصت‌های برابر برای جامعه.