محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

کارگاه پیشگیری از خودکشی توسط مرکز مثبت زندگی با کد ۴۹۱۷افزر با همکاری شبکه بهداشت و درمان قیروکارزین برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
به مناسبت هفته پیشگیری از خودکشی مرکز مثبت زندگی با کد۴۹۱۷افزر با همکاری شبکه بهداشت و درمان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی جهت مددجویان تحت پوشش نمودند.
این کارگاه در مرکز مثبت زندگی افزر با حضور تعدادی ازمددجویان و مددکاران مرکز برگزار شد .
سمیرا شریفی کارشناس شبکه بهداشت و درمان مدرس کارگاره مباحثی در خصوص افزایش مهارتهای زندگی ، سطح تاب آوری و مدیریت خشم ارائه نمود.انتها/امینی