محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

کسب رتبه نخست توسط اداره بهزیستی گراش در ارزیابی عملکرد واحدهای اداری شهرستان های استان فارس در سال 1400 ، طی جشنواره شهید رجایی

در روز چهارشنبه مورخ 4 آبان 1401 ، جلسه شورای اداری در محل فرمانداری شهرستان گراش برگزار گردید و ادارات برتر در جشنواره شهید رجایی معرفی گردیدند. طی ارزیابی های صورت گرفته در این جشنواره ، اداره بهزیستی شهرستان گراش موفق به کسب رتبه نخست گردید و از سلیمانی ، سرپرست اداره بهزیستی و ملکی کارشناس امور توسعه پیشگیری با اهدای لوح تقدیر ، تقدیر به عمل آمد .